Sâkums :: Jaunumi :: TepiĂ­a CÎòu `15 /16 6. posma rezultâtiTepiía CÎòu `15 /16 6. posma rezultâti

2016-03-21

Posma rezultâti:

1/10 Touring Standard klasç uzvarçja Pâvels Ðevèuks, otrais - Kristers Freimanis, treðais - Dmitrijs Maksajs.
Detalizçti posma rezultâti

1/10 Buggy 2WD klasç uzvarçja Roberts Treijs, otrais - Jânis Deksnis, treðais - ArmÎns Dricka.
Detalizçti posma rezultâti

1/10 Buggy 4WD klasç uzvarçja Jânis Kïimenkovs, otrais - Çvalds Butâns, treðais - Uìis Zikmanis.
Detalizçti posma rezultâti

1/16 Rally klasç uzvarçja Dmitrijs Maksajs, otrais - Toms PuíÎtis, treðais - Maksims Suvorovs.
Detalizçti posma rezultâti

1/10 Touring Prostock klasç uzvarçja Kriðjânis Rolis, otrais - Mâris Sprancis, treðais - Pâvels Ðevèuks.
Detalizçti posma rezultâti

Sezonas kopvçrtçjms:

1/10 Touring Standard klasç uzvarçja Mâris Sprancis, otrais - Kristers Freimanis, treðais - Pâvels Ðevèuks.
Kopvçrtçjums

1/10 Buggy 2WD klasç uzvarçja Roberts Treijs, otrais - Jânis Deksnis, treðais - Ritvars KrÝmiòð.
Kopvçrtçjums

1/10 Buggy 4WD klasç uzvarçja Mârtiòð Ðteins, otrais - Çvalds Butâns, treðais - Uìis Zikmanis.
Kopvçrtçjums

1/16 Rally klasç uzvarçja Toms PuíÎtis, otrais - Dmitrijs Maksajs, treðais - Maksims Suvorovs.
Kopvçrtçjums

Vairâk par Tepiía cÎòâm '15/16 lasÎt ðeit.