Sâkums :: Jaunumi :: TepiĂ­a CÎòas `2015 /2016Tepiía CÎòas `2015 /2016

2015-10-14

2015/2016 g. sezonas TEPIÍA CÎÒU sacensîbas un treniòi:
 treniòð (04.10.2015.)
 treniòð (11.10.2015.)
 1. posms (25.10.2015.)
 treniòð (08.11.2015.)
 2. posms (22.11.2015.)
 treniòð (06.12.2015.)
 3. posms (20.12.2015.)
 treniòð (10.01.2016.)
 4. posms (24.01.2016.)
 treniòð (07.02.2016.)
 5. posms (21.02.2016.)
 treniòð (06.03.2016.)
 6. posms (20.03.2016.)

Klases visas tâs paðas vecâs, tikai ar pavisam nelielâm izmaiòâm:

1/10 Standard klasç sâkot ar treðo posmu tiek ieviestas kontrolriepas, varçs izvçlçties starp LRP/Nosram CPX vai CPX2 riepâm, limitçts riepu skaits bÝs pieejams arÎ uz vietas.

Pçc braucçju iniciatÎvas ir mainÎta kvalifikâcijas kârtÎba, turpmâk visâs klasçs kvalifikâcijâs tiks skaitÎti 2 labâkie rezultâti pçc punktu sistçmas. Vairâk ar punktu pieðíirðanas kârtÎbu lasÎt sacensÎbu nolikumâ.

SadarbÎbâ ar TJN ANNAS 2 atbalstu, jaunieðiem lÎdz 18 gadiem dalÎba ir bez maksas! (izòemot reÏistrâciju sacensÎbu dienâ).

Kontaktinformâcija: rcinfo@latrc.lv

Sezonas kopvçrtçjms:

1/10 Touring Standard klasç uzvarçja Mâris Sprancis, otrais - Kristers Freimanis, treðais - Pâvels Ðevèuks.
Kopvçrtçjums

1/10 Buggy 2WD klasç uzvarçja Roberts Treijs, otrais - Jânis Deksnis, treðais - Ritvars KrÝmiòð.
Kopvçrtçjums

1/10 Buggy 4WD klasç uzvarçja Mârtiòð Ðteins, otrais - Çvalds Butâns, treðais - Uìis Zikmanis.
Kopvçrtçjums

1/16 Rally klasç uzvarçja Toms PuíÎtis, otrais - Dmitrijs Maksajs, treðais - Maksims Suvorovs.
Kopvçrtçjums