Sâkums :: Pasâkumu kalendârsTepiía CÎòu `15/16 6. posms

2016-03-20  (1/10 Touring Standard, 1/10 Buggy 2WD, 1/10 Buggy 4WD, 1/16 Rally, 1/10 Touring Prostock)

Tepiía cÎòu '15/16 6.posms 2016.gada 20.martâ, Praktiskâs estçtikas skolas telpâs RÎgâ, Burtnieku ielâ 34.

Posma rezultâti:

1/10 Touring Standard klasç uzvarçja Pâvels Ðevèuks, otrais - Kristers Freimanis, treðais - Dmitrijs Maksajs.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/10 Buggy 2WD klasç uzvarçja Roberts Treijs, otrais - Jânis Deksnis, treðais - ArmÎns Dricka.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/10 Buggy 4WD klasç uzvarçja Jânis Kïimenkovs, otrais - Çvalds Butâns, treðais - Uìis Zikmanis.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/16 Rally klasç uzvarçja Dmitrijs Maksajs, otrais - Toms PuíÎtis, treðais - Maksims Suvorovs.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/10 Touring Prostock klasç uzvarçja Kriðjânis Rolis, otrais - Mâris Sprancis, treðais - Pâvels Ðevèuks.
Detalizçti posma rezultâti

Vairâk par Tepiía cÎòâm '15/16 lasÎt ðeit.