Sâkums :: Pasâkumu kalendârsTepiía Cîòu `15/16 5. posms

2016-02-21  (1/10 Touring Standard, 1/10 Buggy 2WD, 1/10 Buggy 4WD, 1/16 Rally, 1/10 Touring Prostock)

Tepiía cîòu '15/16 5.posms 2016.gada 21.februârî, Praktiskâs estçtikas skolas telpâs Rîgâ, Burtnieku ielâ 34.

Posma rezultâti:

1/10 Touring Standard klasç uzvarçja Mâris Sprancis, otrais - Kristers Freimanis, treðais - Toms Puíîtis.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/10 Buggy 2WD klasç uzvarçja Roberts Treijs, otrais - Jânis Jçkabsons, treðais - Ritvars Krûmiòð.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/10 Buggy 4WD klasç uzvarçja Çvalds Butâns, otrais - Jânis Kïimenkovs, treðais - Jânis Daubergs.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/16 Rally klasç uzvarçja Toms Puíîtis, otrais - Dmitrijs Maksajs, treðais - Maksims Suvorovs.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/10 Touring Prostock klasç uzvarçja Kriðjânis Rolis, otrais - Uìis Zikmanis, treðais - Mâris Sprancis.
Detalizçti posma rezultâti

Vairâk par Tepiía cîòâm '15/16 lasît ðeit.