Sâkums :: Pasâkumu kalendârsTepiía CÎòu `15/16 2. posms

2015-11-22  (1/10 Touring Standard, 1/10 Buggy 2WD, 1/10 Buggy 4WD, 1/16 Rally)

Tepiía cÎòu '15/16 2.posms 2015.gada 22.novembrÎ, Praktiskâs estçtikas skolas telpâs RÎgâ, Burtnieku ielâ 34.

Posma rezultâti:

1/10 Touring Standard klasç uzvarçja Pâvels Ðevèuks, otrais - Mâris Sprancis, treðais - Jurijs Terentjevs.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/10 Buggy 2WD klasç uzvarçja Roberts Treijs, otrais - Gints Dobelis, treðais - Rolands Janbergs.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/10 Buggy 4WD klasç uzvarçja Mârtiòð Ðteins, otrais - UÏis Zikmanis, treðais - Haralds Freimanis.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

1/16 Rally klasç uzvarçja Çriks Bubejevs, otrais - Toms Puíîtis, treðais - Maksims Suvorovs.
Detalizçti posma rezultâti
Kopvçrtçjums

Vairâk par Tepiía cÎòâm '15/16 lasÎt ðeit.