Sâkums :: Pasâkumu kalendârsOnroad treniòð

2015-11-08  (1/10 Touring Standard, 1/10 Buggy Open, 1/16 Rally)

Onroad treniòð 2015.gada 8.novembrî, Praktiskâs estçtikas skolas telpâs Rîgâ, Burtnieku ielâ 34.

Plânotais norises laiks: 10:00 - 17:00.

Treniòa dalîbas maksas:
 - pieauguðajiem – 7 Euro (ar atlaidi par trases izveidi / novâkðanu 5 Euro)
 - jaunieðiem (lîdz 18 gadiem) – bez maksas

Vairâk par Tepiía cîòâm '15/16 lasît ðeit.