Sâkums :: Par R/CR/C automodelisms.

Ievada vietâ

Radiovadâmo modeïu sports Latvijâ pçdçjo gadu laikâ gâjis tâlu ceïu un lîmenis ar katru gadu uzlabojas – tiek vediotas jaunas trases un piesaistîti jauni un daudzsoloði braucçji. Uz paðu braucçju entuziasma balstîtais sporta veids sniedz teju tâdas paðas emocijas kâ lielais autosports, taèu piedalîðanâs tajâ izmaksâ daudzkârt lçtâk nekâ rallijs vai ðosejas sacensîbas.

SacensÎbu klases Latvijâ

Pamatâ radiovadâmo modeïu sacensîbas var iedalît divâs lielâs nometnçs – onroad jeb ðosejas un offroad jeb bezceïu klasç. Katra no ðîm klasçm tiek iedalîta pçc braucamrîku specifikâcijas un izmçra – ar iekðdedzes dzinçju un elektromobiïi.

Onroad klasç sacensîbas vasarâ notiek ar 1:18 izmçra automodeïiem ar elektrodzinçju un 1:10 modeïiem ar elektro un nitrometâna (iekðdedzes) motoru. Âtruma ziòâ visâtrâkâs sacensîbas ir 1:10 nitrometâna klasç - modeïa maksimâlais âtrums tuvojas 100 km/h, taèu ne mazâk aizraujoðas un spraigas ir arî elektromodeïu klases 1:10 un 1:18 mçrogâ. Ziemâ, kad sacensîbas notiek telpâs, 1:10 izmçra nitrometâna modeïa vietâ ierindâ stâjas 1:12, tautâ saukta par „pannu” – ðîs klases sacensîbas ir augstâkâ pilotâþa no braucçja puses, jo nelielâ izmçra maðînas ir ïoti âtras un prasa izcilu koncentrçðanos.

Bezceïu jeb offroad klasç Latvijâ sacensÎbas praktiski notiek tikai ar nitrometâna dzinçju auto, taèu noteikumi pieïauj arÎ elektromodeïu dalÎbu atvçrtajâ (Open) klasç. Latvijas Èempionâtâ ieskaite notiek 1:8 izmçra 4 riteòu piedziòas bagiju klasç, 1:6 izmçra auto klasç, kur iespçjams startçt kâ ar pakaïpiedziòas, tâ ar visu riteòu piedziòas modeïiem, kâ arÎ Open klasç, kurâ pamatâ atrodami tragiji (par bagiju nedaudz platâks modelis).

Trases

Iegâjies, ka Latvijâ populârâkas ir bezceïu cîòas – to parâda kâ lielais braucçju skaits, tâ arî izveidotâs offroad trases. Divas no ðîm trasçm atrodamas Vidzemç – ðobrîd sakârtotâkâ un populârâkâ RTPower trase Turaidas apriòíî (55 km no Rîgas centra) un Allaþu pagastâ ierîkotâ „Kangarnieku” trase (45 km no galvaspilsçtas). Nedaudz tâlâk – 65 km attâlajâ Jelgavas rajona Nâkotnç atrodama Zemgalç vienîgâ trase „Centra Jaunzemji”, savukârt 120 km attâlumâ no Rîgas uzbûvçta jaunâ un perspektîvâ Saldus trase (atrodama pie Tiruïu dîía).

Ðosejas sacensîbu cienîtâjiem tikai 2008. gada sezonas sâkumâ tika izveidota asfalta trase Rîgâ, Ðampçtera ielâ; tâs attîstîba joprojâm turpinâs, taèu jau aizritçjuðas vairâkas sacnsîbas un neskaitâmi treniòi. Ziemâ, kad offroad auto var turpinât braukt pa tâm paðâm trasçm, onroad pârstâvji pârvâcas uz skolu sporta zâlçm un norisinâs „Tepiíu Cîòas” ikreiz no jauna izveidotâs trasçs.