Sâkums :: JaunumiJaunumi:

Tepiía CÎòu `15 /16 6. posma rezultâti

2016-03-21

Posma rezultâti:

1/10 Touring Standard klasç uzvarçja Pâvels Ðevèuks, otrais - Kristers Freimanis, treðais - Dmitrijs Maksajs.
Detalizçti posma rezultâti

1/10 Buggy 2WD klasç uzvarçja Roberts Treijs, otrais - Jânis Deksnis, treðais - ArmÎns Dricka.
Detalizçti posma rezultâti

1/10 Buggy 4WD klasç uzvarçja Jânis Kïimenkovs, otrais - Çvalds Butâns, treðais - Uìis Zikmanis.
Detalizçti posma rezultâti

1/16 Rally klasç uzvarçja Dmitrijs Maksajs, otrais - Toms PuíÎtis, treðais - Maksims Suvorovs.
Detalizçti posma rezultâti

1/10 Touring Prostock klasç uzvarçja Kriðjânis Rolis, otrais - Mâris Sprancis, treðais - Pâvels Ðevèuks.
Detalizçti posma rezultâti

Vairâk...

Tepiía CÎòas `2015 /2016

2015-10-14

2015/2016 g. sezonas TEPIÍA CÎÒU sacensîbas un treniòi:
 treniòð (04.10.2015.)
 treniòð (11.10.2015.)
 1. posms (25.10.2015.)
 treniòð (08.11.2015.)
 2. posms (22.11.2015.)
 treniòð (06.12.2015.)
 3. posms (20.12.2015.)
 treniòð (10.01.2016.)
 4. posms (24.01.2016.)
 treniòð (07.02.2016.)
 5. posms (21.02.2016.)
 treniòð (06.03.2016.)
 6. posms (20.03.2016.)

Vairâk...